19 juni 2013, Leescafe De Meridiaan (Bibliotheek) | Leescafe De Meridiaan (Bibliotheek)

ALV over concepttekst voorlopig verkiezingsprogramma

Beste leden, partijgenoten,

Voor u ligt de concepttekst van het voorlopig verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Almelo voor de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2014. Concept slaat uiteraard op het feit dat de leden aan zet zijn en het programma vaststellen in de ALV. Met voorlopig bedoelen we dat we het belangrijk vinden de richting en de inhoud op hoofdlijnen te bepalen, maar de periode tot november gebruiken om het definitieve programma samen te stellen. Met elkaar uiteraard, liefst met de inbreng van zoveel mogelijk leden.  Concepttekst VOORLOPIG VERKIEZINGSPROGRAMMA PvdA Almelo (13 juni 2013)

De overheveling van belangrijke rijkstaken naar de gemeente waar veel Almelose burgers mee te maken hebben (“de decentralisaties” of “transities”) maakt het sociale domein waarover de gemeente regisseert, vele malen groter. Het is een nieuwe verantwoordelijkheid die veel voorbereiding vergt, en politieke keuzes opdringt.

Van de eerste contouren, geeft het kabinet langzaam maar zeker steeds meer invulling aan hoe die wetgeving vorm krijgt. Het spreekt voor zich dat in het definitieve programma die invulling verder moet worden afgestemd, en moet worden vertaald in beleids- en actiepunten.

Het is niet de enige reden om voor dit stapsgewijze proces te kiezen. We willen zoveel mogelijk de leden hun inbreng laten hebben. Daarom zijn in maart in de ALV de speerpunten gekozen, is vervolgens de commissie hiermee aan de slag gegaan. Daarbij heeft de aansluiting met het bestaande beleid telkens aandacht gehad. De verdiepingsslag van de speerpunten is verwoord in de concepttekst die nu voorligt. Op 19 juni wordt dit besproken in de ALV.

Het ligt voor de hand dat vervolgens met de uitkomsten van 19 juni, de fractie onze speerpunten aan de orde stelt of inbrengt tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, liefst met concrete voorstellen.

In september en oktober worden de reacties van de leden en reacties uit de samenleving meegenomen bij de opstelling van de slotversie van het verkiezingsprogramma. Hierbij worden dus ook voor zover belangrijk, (landelijke) maatschappelijke ontwikkelingen betrokken.

In verband met de behandeling van de gemeentebegroting 2014 in het komende najaar worden de speerpunten verder uitgewerkt, in nauw overleg met de huidige fractie en, voor zover bekend, beoogd lijstrekker(s). Na de begrotingsbehandeling vindt de definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma vast, op 20 november tijdens de ALV.

Zoals gezegd stellen wij de betrokkenheid en inbreng van de leden bijzonder op prijs. We zullen binnenkort aangeven op welke manieren we dat gaan doen. Reacties zijn overigens altijd welkom bij de programmacommissie, via Arjan de Vries: mail@met-arjan.nl  of 06-12730424.

Ik dank de programmacommissie voor haar werk tot nu toe.

Dan sluit ik af met u allen van harte uit te nodigen voor de ALV. Ik zie u graag aankomende woensdag 19 juni 2013, om 20.00 uur, in Leescafé De Meridiaan.

Vriendelijke partijgroet,

Willem Loupatty, voorzitter