Kieskompas Almelo: onze antwoorden

We hebben ons compacte verkiezingsprogramma Zeker in Almelo.  Inwoners van Almelo zijn op zoek naar zekerheden op heel veel verschillende terreinen of onderwerpen, van zeker zijn van een basisschool in de eigen wijk tot zeker zijn dat het huisvuil op tijd gehaald wordt. Ook al staan niet alle onderwerpen genoemd in ons programma, reken erop dat de PvdA de zekerheden van de inwoners van Almelo centraal stelt. Zeker als het gaat om wonen, zorg, werk en inkomen, onderwijs en een zekere toekomst voor onze kinderen (duurzaamheid!).

We hebben ook meegedaan aan het Kieskompas Almelo, net als de meeste andere politieke partijen. Dat betekent dat wij onze mening hebben gegeven over lokale onderwerpen die in stellingen aan ons zijn voorgelegd. Stellingen die niet door ons zijn bedacht!

 

Stelling: Wie meer afval produceert, moet meer afvalstoffenheffing betalen.

Ons antwoord: neutraal

Toelichting: Ons voorstel om restafval altijd zonder bijkomende kosten aan te kunnen leveren op het grote milieu-eiland (Turfkade), dus weg met de 150kg regel.

Stelling: Minderheden moeten voorrang krijgen bij sollicitaties bij de gemeente

Ons antwoord: Niet mee eens.

Toelichting: Door sollicitaties bij de gemeente anoniem te maken kunnen vooroordelen over afkomst, geslacht of leeftijd geen rol meer spelen in de overweging om iemand uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Stelling: De jongerenraad moet meer inspraak krijgen in het beleid van de gemeente.

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: In een gezonde democratie moeten burgers invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Dat betekent dat mensen zeggenschap verdienen in zowel de buurt, op het werk en op school als op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau.

Stelling: Om inwoners met schulden te helpen, mogen hun gegevens aan de gemeente worden doorgegeven, ook al leidt dit tot een inperking van de privacy

Ons antwoord: Neutraal

Toelichting: Privacy is een groot goed en dienen we te waarborgen. Daarom vinden we dat iedereen moet kunnen inzien wat de overheid van hen weet. Bij inloggen op mijn.overheid.nl moet duidelijk te zien zijn wat de overheid over je opslaat. Ook moet hier te zien zijn welke gegevens de overheid doorgeeft aan derden. We vinden dat ook bedrijven openheid moeten gaan geven over wat zij van individuen weten. Schulden moeten betaald worden. Maar niet door mensen aan hun lot over te laten. Door mensen bij te staan en te helpen. Stap voor stap naar een schuldenvrij leven. Dat vraag iets van ons allemaal en dat vraagt om een actieve overheid die juist mensen helpt uit de schulden te komen in plaats van mensen dieper in de problemen te duwen. In een gezonde democratie moeten burgers invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Dat betekent dat mensen zeggenschap verdienen in zowel de buurt, op het werk en op school als op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau.

Stelling: Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat besluitvorming hierdoor langzamer

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Samenwerking is geen doel op zich. De kwestie die aan de orde is bepaalt of samenwerking gewenst of nodig is.

Stelling:  Bewoners die zich in hun wijk organiseren, moeten hiervoor budget krijgen van de gemeente

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: Bewoners maken de buurt en zijn een belangrijke spil in een verbonden samenleving. Wij willen daarom dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun woon- en leefomgeving.

Stelling:  Om te zorgen dat het Natuurhus er komt, moet de gemeente voldoende extra geld bijdragen

Ons antwoord: Niet mee eens

Bron: https://almelo.pvda.nl/2016/07/01/perspectiefnota-2016/

Toelichting: Met pijn in ons hart hebben we tegen de motie rond het Natuurhus gestemd. We vinden het Natuurhus een prachtige ontwikkeling, maar met de motie werd de gemeente verantwoordelijk voor het financieel sluitend maken van de begroting. Dan geef je een blanco cheque en dat vinden we te ver gaan. Het is een particulier initiatief en dat moet het ook blijven. We hebben de initiatiefnemers van de motie gevraagd de motie aan te houden en de wethouder de ruimte te geven nogmaals in gesprek te gaan met het Natuurhus over alternatieve oplossingen, zoals een lening. Helaas werd hieraan geen gehoor gegeven.

Stelling: De gemeente moet herbestemming van monumentale panden meer subsidiëren

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Wij zijn een groot voorstander van het behoud van ons historisch erfgoed, waaronder monumentale panden. Daar moeten we namelijk zuinig op zijn. Maar we moeten ook zuinig zijn op de schaarse financiële middelen in de stad. Door die schaarste geven wij voorrang aan zaken die een zeker bestaan van mensen stimuleren (werk, wonen, zorg en onderwijs ). Er zijn andere manieren dan subsidiëren om monumentale panden te behouden.

Stelling: Culturele centra mogen gesloten worden als er te weinig gebruik van wordt gemaakt

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Dit moeten we van geval tot geval bekijken. Per saldo mag het budget voor cultuur niet verder verminderen. Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Culturele centra maar ook vernieuwende culturele initiatieven zijn belangrijk. Wij zullen ons altijd inzetten voor voorzieningen die nodig zijn voor amateurs en professionals. De PvdA zal initiatieven op het gebied van culturele coördinatie en fusies van instellingen ondersteunen en waar nodig faciliteren.

 

Stelling: Er mag worden bezuinigd op het budget voor duurzaamheid

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

Toelichting: We willen samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad ervoor zorgen dat alle huizen en gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Inwoners, organisaties en bedrijven moeten binnen de wijk de kans krijgen hun eigen energie op te wekken door slim gebruik te maken van grote daken in de stad. Door dit te stimuleren is de stad eerder energieneutraal en kunnen inwoners en ondernemers besparen op hun energierekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de daken van de wijkgebouwen, sporthallen of bedrijven.

Gemeente en woningbouwcorporaties maken prestatieafspraken over het duurzaam maken van woningen zodat sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn. De netto woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet omhoog gaan.  Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren moeten meer oplaadplekken voor deze auto’s gerealiseerd worden.

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil de PvdA, in samenwerking met de basisscholen in Almelo, een week van de duurzaamheid organiseren. Naast voorlichting voor iedereen wordt hieraan een wedstrijd gekoppeld welke school het meest duurzaam

 

Stelling: Startende ondernemers hoeven 4 jaar lang geen lokale belasting te betalen.

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: We geven ondernemers, de motor van onze economie, de ruimte om te ondernemen en welvaart en banen te creëren. Met fiscale impulsen worden nieuwe bedrijfsinvesteringen en ondernemerschap aangemoedigd. Duurzaam ondernemen willen we stimuleren. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT, in de media of als boekhouder of administrateur. Deze ondernemers worden gekoesterd door de PvdA. Overbodige regels willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen.

 

Stelling: De gemeente moet meer geld investeren in het gebruik van andere energiebronnen.

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: Inwoners, organisaties en bedrijven moeten binnen de wijk de kans krijgen hun eigen energie op te wekken door slim gebruik te maken van grote daken in de stad. Door dit te stimuleren is de stad eerder energieneutraal en kunnen inwoners en ondernemers besparen op hun energierekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de daken van de wijkgebouwen, sporthallen of bedrijven.

Stelling: Nergens in Almelo mogen windmolens komen

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

Toelichting: Uiteraard stimuleren we het opwekken van energie uit zon, wind en aardwarmte, ook in Almelo.  We willen ook voorrang geven aan slimme energienetten waarin duurzame energie die door particulieren wordt opgewekt, probleemloos kan worden afgenomen. Om het draagvlak voor windmolens te vergroten, willen wij energiecoöperaties bij de gunning van windmolenprojecten voorrang geven. De mensen van die coöperaties zijn actieve bewoners die hun omgeving goed kennen, en niet de weerstand oproepen die projectontwikkelaars vaak wel oproepen.

Stelling: De gemeente moet noaberschap stimuleren

Ons antwoord: Geen mening

Toelichting: Noaberschap zit al in de haarvaten van de inwoners van Almelo, Bornerbroek en Aadorp.

Stelling: De gemeente mag meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: Het vluchtelingenvraagstuk verdient een gezamenlijke Europese oplossing. Onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We zijn voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen die Europa bereiken. In 2015 kwamen 60.000 vluchtelingen naar Nederland. Wij hebben bewondering voor de vele Nederlanders die zich hebben ingezet om de vluchtelingen een goed welkom te bieden. Maar het grote aantal vluchtelingen veroorzaakte ook spanningen en zorgen. Buurtbewoners werden geconfronteerd met de komst van een asielzoekerscentrum in hun wijk, zonder inspraak en voorbereiding. Daarom zeggen wij dat de grootte van een asielzoekerscentrum beter moet passen bij de omvang van dorp of stad. Geen minimumaantal mensen per opvanglocatie, maar maatwerk.

Stelling: Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad, brood) krijgen van de gemeente

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen ondersteuning (bed, bad, brood) krijgen van de gemeente. Uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten niet op straat leven, maar de rust en begeleiding krijgen om te werken aan terugkeer. Het is dan ook enorm teleurstellend dat de gemeenten en de staatssecretaris er niet in zijn geslaagd duidelijke afspraken te maken over de vorm van deze ‘bed, bad, brood’-opvang. Dit kabinet en het volgende kabinet moeten werk maken van goede bed, bad, brood-opvang, want er is nog nooit iemand beter geworden van op straat leven.

Stelling: De gemeente moet minder geld uitgeven aan professionele kunst, en meer aan amateurkunst

Ons antwoord: Neutraal

Toelichting: De PvdA staat voor de instandhouding van de culturele infrastructuur. Wij zijn zuinig op instellingen die betekenis hebben op het gebied van culturele kwaliteit, maatschappelijke ontwikkeling en publieksbereik. De PvdA stimuleert talentontwikkeling, vernieuwing en experiment, zodat de cultuur in Almelo op niveau kan blijven en aansluit bij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Stelling: Kroegen en discotheken mogen zelf bepalen hoe laat ze sluiten

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: De binnenstad is volop in ontwikkeling en het ziet ernaar uit dat er in de toekomst meer mensen gaan wonen in de binnenstad. Omdat langere openingstijden van kroegen en discotheken ook zal kunnen leiden tot meer geluidsoverlast, is de PvdA geen voorstander van het vrijgeven van openingstijden in deze sector.

 

Stelling: De gemeente moet zich inzetten voor een HBO-onderwijsinstelling die aansluit op de arbeidsmarkt in de gemeente

Ons antwoord: Neutraal

Toelichting: We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de opleidingen in de regio. We willen mensen opleiden in beroepen waar veel werk in is. Almelo moet zich blijvend onderscheiden als sterke MBO-stad. Daar ligt de prioriteit. Tegelijk steunen wij een verkenning naar mogelijkheden voor een (publieke) nicheopleiding op hbo niveau in Almelo, bijvoorbeeld op agrarisch gebied.

 

Stelling: De gemeente Almelo moet experimenteren met het basisinkomen

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: We bieden zoveel mogelijk maatwerk voor mensen met een uitkering. We richten ons erop deze mensen zo goed mogelijk richting betaald werk te begeleiden. Het vinden van een (duurzame) baan is daarbij vele malen belangrijker dan het leveren van een tegenprestatie. We zetten in op regelluwe bijstand: minder regels, maar mensen meer kansen geven om zichzelf te ontplooien. We bekijken de mogelijkheden om te experimenteren met het basisinkomen.

Stelling: Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven  op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen, die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente  om mensen  weer aan het werk te krijgen, is maatwerk.

Stelling: De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomens- grens van 130% van het bijstandsminimum. We baseren ons daarbij niet alleen op het bruto inkomen,  we kijken naar het  besteedbaar inkomen  om  verborgen armoede op te sporen en aan te pakken.

 

Stelling: De politie moet dag en nacht in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot hogere kosten

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Veiligheid is een basisbehoefte. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en maken gebruik van de inzet van inwoners om onze leefwereld veiliger te maken. De gemeente stelt samen met inwoners een plan van aanpak per wijk op om de veiligheid te vergroten. Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met veiligheidsgevoelens rekening gehouden. Inwoners krijgen hierin een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid.

Stelling: De politie moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen

Ons antwoord: Helemaal niet mee eens

Toelichting: We moeten vooral de pakkans verhogen en zorgen dat straffen effectief zijn. Veel mensen denken dat de Nederlandse rechters te laag straffen. Dat klopt niet. Rechters zijn de laatste jaren juist zwaarder gaan straffen voor misdrijven als ernstige geweldpleging, doodslag en moord. Bij racisme, dat we gaan behandelen als hate-crime, mag van ons de straf nog wel omhoog.

Stelling: De binnenstad moet beter bereikbaar worden voor de auto

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: De bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de verschillende wijken is dik in orde. Er kan overal geparkeerd worden tot vlakbij de autovrije winkelgebieden.

Stelling: De parkeertarieven in Almelo moeten omlaag

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Er is over lange tijd gerommeld met het parkeerbeleid, waarbij met teveel gemeenschapsgeld dure onderzoeken zijn gefinancierd. De wisselende parkeerregels hebben geleid tot verwarring en ergernis bij de Almeloërs. Laten we nu eens over langere tijd kijken hoe het huidige parkeerbeleid uitpakt, inclusief de tarieven.

Stelling: De gemeente moet meer fietsenstallingen plaatsen in plaats van autoparkeerplaatsen aanleggen

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: De voorraad autoparkeerplaatsen in het centrum van Almelo is ruim voldoende. Een compacte binnenstad betekent een kernwinkelgebied waar niet gefietst mag worden, maar die wel vanuit elke hoek van de stad goed te bereiken is en waar goede en veilige fietsenstallingen zijn gerealiseerd. Door de mogelijkheid om ook een klein rondje te lopen, ben je zo weer terug bij de fiets.

Stelling: Het centrum van Almelo moet autovrij worden

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting:De stad dient bevoorraad te worden en mensen die slecht ter been zijn moeten het centrum ook kunnen bereiken.

Stelling: De gemeente moet bij aanbestedingen bedrijven voortrekken die Almelose werklozen aannemen, ook al is dat duurder

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: De PvdA steunt de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten om samen op te trekken bij het bepalen van spelregels voor SROI. SROI staat in gewoon Nederlands voor iets terugdoen voor de samenleving, als een bedrijf of organisatie een project of dienst voor de gemeente mag gaan uitvoeren. Variërend van de aanleg van een weg tot de schoonmaak van het stadhuis, en van de inkoop van kantoormeubilair tot het vervoer met de Regiotaxi. Dat gebeurt door werkplekken te creëren voor werkzoekenden of mensen met een arbeidshandicap of stageplekken aan te bieden. Op deze manier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een duwtje in de rug. De PvdA zal scherp toezien op de naleving van deze spelregels.

Stelling: De gemeente moet de starterslening invoeren

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: De starterslening voorziet duidelijk in een behoefte, zo bewijzen verschillende initiatieven in het land. De kansen voor jongeren op de woningmarkt worden vergroot, wat ook gunstig is voor de doorstroming.

Stelling: De voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering moeten soepeler worden

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: De pilot collectieve ziektekostenverzekering wordt wat de PvdA betreft structureel gemaakt.

 

Stelling: De financiering van wijkcentra mag volledig van de gemeente komen

Ons antwoord: Neutraal

Toelichting: In het wijkcentrum kun je terecht voor een kop koffie. Je ontmoet er anderen uit de wijk of organiseert er een activiteit. De PvdA wil dat de wijkcentra de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot een echt kloppend hart van de wijk. Ook de gemeente zou met een steunpunt in het wijkcentrum te vinden moeten zijn.

Stelling: Wijkcentra zijn een gemeentelijke basisvoorziening

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: In het wijkcentrum kun je terecht voor een kop koffie. Je ontmoet er anderen uit de wijk of organiseert er een activiteit. De PvdA wil dat de wijkcentra de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot een echt kloppend hart van de wijk. Ook de gemeente zou met een steunpunt in het wijkcentrum te vinden moeten zijn.

Stelling: De gemeente moet voor alle vrijwilligers toetsen of hun taak betaald dient te worden in plaats van vrijwillig te zijn

Ons antwoord: Neutraal

Toelichting: We waken ervoor dat vrijwilligerswerk ook echt vrijwilligerswerk is, en niet ten koste gaat van betaalde arbeid. De PvdA wil dat er een duidelijk vrijwilligersbeleid komt dat toetst of een functie vrijwilligerswerk is of niet. Vrijwilligersfuncties kunnen wel goed worden ingezet als werkervaringsplekken en opleidingsplekken waarbij de vrijwilliger bijvoorbeeld een gratis opleiding kan krijgen en zo door kan stromen richting betaald werk.

Stelling: Werk dat betaald dient te worden mag niet door vrijwilligers worden uitgevoerd

Ons antwoord: Helemaal mee eens

Toelichting: We waken ervoor dat vrijwilligerswerk ook echt vrijwilligerswerk is, en niet ten koste gaat van betaalde arbeid. De PvdA wil dat er een duidelijk vrijwilligersbeleid komt dat toetst of een functie vrijwilligerswerk is of niet. Vrijwilligersfuncties kunnen wel goed worden ingezet als werkervaringsplekken en opleidingsplekken waarbij de vrijwilliger bijvoorbeeld een gratis opleiding kan krijgen en zo door kan stromen richting betaald werk.

Stelling: Om het dierenasiel te ontlasten moet het chippen van katten verplicht worden

Ons antwoord: Mee eens

Toelichting: Gechipte dieren kunnen sneller herenigd worden met hun eigenaar en hiermee voorkom je dat de gemeente onnodig geconfronteerd wordt met extra kosten. Voor honden geldt dat al bij wet. Het verplicht chippen van katten zou dus eigenlijk een logische vervolgstap moeten zijn. Onderzoek naar de uitvoerbaarheid moet uitwijzen of het de haalbaarheid in de weg staat.

Stelling: De gemeente moet betalen om gratis schoolzwemmen weer in te voeren

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Steeds meer kinderen en volwassenen verdrinken, bleek deze zomer weer eens. Voor een goede zwemvaardigheid is behalve diploma A ook tenminste B nodig, en juist dat kan heel goed met zwemles. We zijn niet voor gratis schoolzwemmen, maar wel voor zwemlessen in de meest brede zin. Wat werkt moet onderzocht worden. Financiering sowieso voor hen die het niet betalen kunnen uit extra gelden voor kinderen in armoede.

Stelling: Er moet een nieuw zwembad komen

Ons antwoord: Niet mee eens

Toelichting: Zolang ingeschat wordt dat Het Sportpark nog 8 jaar voldoet aan de eisen blijft het op de plaats rust. Laten we immers zuinig zijn met de gemeentekas. Onderzoek naar een lange termijn visie en investeringsplan is wel nodig om niet door de tijd te worden ingehaald.

 

 

 

.