4 november 2016

Begroting 2017

De gemeenteraad heeft donderdag 3 november unaniem ingestemd met de begroting. De PvdA heeft bij de begroting onder meer aandacht gevraagd voor de afvalproblematiek, de transformatie en het verbeteren van de dienstverlening.

De begroting was niet verrassend. In de Perspectiefnota zijn de lijnen uitgezet en de begroting is netjes binnen die lijnen ingekleurd. De financiële situatie biedt ook niet veel ruimte. We zien dat het college hard werkt aan het financieel herstel. We lopen voor op schema; wanneer we de ingezette lijn blijven volgen, zijn we twee jaar eerder klaar met het financieel herstel dan oorspronkelijk met de provincie afgesproken. Dat klinkt prachtig, maar we vragen ons wel af of dit niet ten koste gaat van onze stad. Het kan niet zo zijn dat we op papier de stad financieel herstellen, terwijl in de praktijk de puinhopen zich opstapelen. Laten we onze stad niet kapot begroten.

We lezen in de begroting mooie woorden over partnerschap, samenwerken, burgerparticipatie. Dat zijn woorden waar we als fractie blij van worden. Maar PvdA’er Jan Schaefer zei het al: in gelul kun je niet wonen. Dus we kijken ook graag naar de daden die hierbij horen.

Sociaal domein
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. De komende jaren zien we de opgave in het verschuiven van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in het voorliggend veld. De PvdA vindt het hierbij wel van groot belang dat kwetsbare inwoners kunnen blijven rekenen op ondersteuning van de gemeente wanneer dit nodig is.
Op het gebied van dagbesteding wil het college inzetten op bundeling van doelgroepen op minder locaties. We begrijpen deze gedachtegang, maar de PvdA wil het college meegeven te waken voor een te hoog tempo en een te grote schaalvergroting. Zet de gebruiker centraal en niet de cijfers. We lezen ook dat we activiteiten en ondersteuning dicht bij inwoners willen organiseren. Wijkverenigingen kunnen hier een rol inspelen. Dat klinkt goed, maar lijkt te botsen met de ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed en de wijkcentra. Hoe kunnen we dit rijmen?

Afval
We hebben een prachtig afvalbeleid op papier. De PvdA wil niets afdoen aan de ambitie die daarin staat. Maar de praktijk leert ons dat het niet zo werkt als we hadden verwacht. Een groot deel van de Almeloërs scheidt zijn afval en houdt het netjes, maar een kleine groep maakt er een puinhoop van. Zorgelijk, en reden om kritisch naar het ingeslagen beleid te kijken.
We zien dat met name grof vuil wordt gedumpt rond de milieustraatjes. Onze fractie denkt dat hier ook een oplossing kan liggen voor dit probleem en wil kijken of grof vuil makkelijker en goedkoper kan worden afgevoerd. We hadden op dit punt een motie voorbereid, maar hebben die gezien de beantwoording van de portefeuillehouder aangehouden tot de behandeling van de doorontwikkeling van het afvalbeleid later dit jaar.
Als we kijken naar de tarieven, dan zien we in deze begroting dat de afvalstoffenheffing licht stijgt. Inwoners geven aan dat ze het gevoel hebben dat ze zelf steeds meer werk hebben met hun afval, maar daar geen financieel voordeel van zien. Wij hebben daarom een ongemakkelijk gevoel bij deze stijging van de afvalstoffenheffing. We hebben deze keer ingestemd omdat het om een zeer lichte stijging gaat, maar we denken dat dit in de toekomst echt omlaag moet.

Dienstverlening
Dienstverlening is een ander onderwerp waarover we veel mooie woorden lezen: ‘De leefwereld van onze klanten is het uitgangspunt’. Dat is mooi, maar in de praktijk zien we toch nog te vaak ‘paarse krokodillen’. We noemen als voorbeeld de parkeergarage in dit stadhuis, waar op dinsdagavond voldoende ruimte is, maar bezoekers van de raadsvergadering kunnen er niet parkeren. Of het feit dat bezoekers ’s middags alleen op afspraak worden geholpen. Dit is niet vanuit de leefwereld van de klant, maar vanuit organisatorisch oogpunt aantrekkelijk. We begrijpen dat er veel effectiever kan worden gepland op deze manier, maar voor de klant die voor een kleine aanvraag komt is het niet erg vriendelijk. Met een motie willen we het college opdracht geven om middels onderzoeken zoals het omnibuspanel, inwoners te betrekken bij de ontwikkelingen in dienstverlening, om zo de leefwereld van de klant echt centraal te stellen. Deze motie is aangenomen.