Door op 9 juni 2015

Eerste reactie PvdA op de perspectiefnota

Als gevolg van de financiële positie van Almelo is verandering noodzakelijk. Dit kan echter niet zonder consequenties, vindt PvdA-fractievoorzitter Willem Loupatty. 

De perspectiefnota komt voor een groot gedeelte tegemoet aan de onderwerpen die aangedragen zijn in de schriftelijke bijdrage voor het debat over de kerntaken op 23 april. De punten uit deze bijdrage zijn onder andere dat we:

– langer willen sparen voor bruggen;
– de transformatie in het sociale domein willen bevorderen;
– geen nieuwe bezuinigingen willen op cultuur;
– lastenverzwaring (via verhoging OZB) niet wenselijk vinden;
– voor Almelo geen artikel 12 status wensen;
– geen onnodige spaarpotjes willen handhaven (reserves en voorzieningen).

Alleen al door het laatste punt is 18 miljoen euro gevonden! Naast dit heeft het college ook goed geluisterd naar de vragen uit de samenleving en hier gehoor aan gegeven.

Waar de fractie van de PvdA de komende tijd nog extra op wil focussen zijn onder andere de consequenties voor het sociale domein bij de nadere uitwerking, de overdracht van gebouwen (wijkgebouwen en de gebouwen van onder andere de migrantenorganisaties) en de consequenties van het worden van een regiegemeente (personele kosten, frictiekosten en dergelijke). Wij willen inzoomen op de vraag hoe taken, vanuit partnerschap, overgedragen worden aan anderen in de samenleving. Tot slot vragen we aandacht voor de impact van de plannen op het ambtelijk apparaat. Aandacht voor hen is voor onze fractie essentieel. Naast partnerschap vinden wij goed werkgeverschap hierbij van groot belang.