1 juli 2016

Perspectiefnota 2016

Vier amendementen, vijf moties en een unaniem aangenomen Perspectiefnota. Dat was het resultaat van donderdag 30 juni, na bijna twaalf uur vergaderen. Wij zijn blij dat amendementen zijn aangenomen rond Soweco en maatschappelijk vastgoed.

De Perspectiefnota is vooral gericht op het financieel herstel van de gemeente Almelo. Het college heeft een nota neergelegd waarin een balans is gezocht tussen zo veel mogelijk geld opzij zetten voor financieel herstel en toch de stad niet kapot bezuinigen. In de ogen van de PvdA is dit nu een realistische keuze. Het is lastig, maar er is op dit moment nu eenmaal niet veel geld. We hebben voor een aantal zaken aandacht gevraagd.

Soweco
Soweco heeft aangekondigd om met een plan te komen voor de ontwikkeling tot een maatschappelijke organisatie. Tegelijkertijd komt de gemeente met een plan voor de Participatiewet als geheel. Het lijkt ons verstandig om te kijken waar deze plannen elkaar raken en wellicht kunnen versterken. Op dit punt hebben we met een aantal andere fracties een amendement ingediend dat unaniem is aangenomen.

Sociale wijkteams
De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de positie van de wijkteams. We maken ons zorgen over de vindbaarheid van de teams en zouden ze graag nadrukkelijker vanuit de wijk laten werken. Wethouder Timmer heeft toegezegd dat dit na de zomer in een politiek beraad wordt besproken.

Financiën
Het derde punt dat de PvdA heeft aangestipt is financiën. We hebben allemaal gezien dat er op het sociaal domein een enorm overschot is geweest het afgelopen jaar. Conform onze afspraken verdwijnt het overschot op sociaal in de algemene voorziening. Het is fijn dat we daarmee sneller uit de rode cijfers komen, maar het wringt wel. Want wat als de rekeningen volgend jaar anders uitpakken en we dan op een tekort afstevenen? In de ogen van de PvdA kan het niet zo zijn dat het sociaal domein het ene jaar een enorme bijdrage levert aan de bezuinigingen, en het volgend jaar zich maar moet redden bij tegenvallers.
Wethouder Langius heeft hierop aangegeven dat bij een onverhoopt tekort mag worden afgeweken van de regel dat tegenvallers binnen het domein moeten worden opgevangen. Het sociaal domein mag dan een beroep doen op de algemene reserve. Bij de begrotingsbespreking in het najaar komt het college met een voorstel om de systematiek van ‘opvangen binnen het eigen domein’ aan te passen.

Maatschappelijk vastgoed
In de Perspectiefnota wordt een bezuiniging vastgesteld van 14,3 miljoen euro. De PvdA vindt dat hiermee een enorme opgave is gerealiseerd. Daarnaast wil het college een streefbedrag inboeken van 750.000 euro op maatschappelijk vastgoed. Wij begrijpen de bezuinigingsrichting, maar het gaat ons te ver om hier nu al een streefbedrag voor in te boeken. Met name op het gebied van wijkaccommodaties hebben wij hier grote moeite mee. Op dit punt hebben we – samen met onder andere GroenLinks – een amendement ingediend dat is aangenomen.

Samen met de Minimapartij hebben we een motie ingediend om onderzoek te doen naar de stapelingseffecten; de effecten van verschillende maatregelen op de kostenstijging voor inwoners. Deze motie is ook aangenomen.

Natuurhus
Met pijn in ons hart hebben we tegen de motie rond het Natuurhus gestemd. We vinden het Natuurhus een prachtige ontwikkeling, maar met de motie werd de gemeente verantwoordelijk voor het financieel sluitend maken van de begroting. Dan geef je een blanco cheque en dat vinden we te ver gaan. Het is een particulier initiatief en dat moet het ook blijven. We hebben de initiatiefnemers van de motie gevraagd de motie aan te houden en de wethouder de ruimte te geven nogmaals in gesprek te gaan met het Natuurhus over alternatieve oplossingen, zoals een lening. Helaas werd hieraan geen gehoor gegeven. De motie is verworpen.

U vindt onze volledige algemene beschouwingen hier: Algemene beschouwingen PPN 2016 PvdA

Wilt u meer weten over de Perspectiefnota? Neem gerust contact met ons op.