Door op 20 januari 2014

PvdA: nieuwe afvalinzameling als aan randvoorwaarden is voldaan

De fractie van de PvdA is bereid het nieuwe afvalbeleid te steunen als aan nieuwe randvoorwaarden is voldaan. De overgang van het ophalen van het restafval (grijze container) van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken wordt daarom uitgesteld. Ook het gratis storten van het groenafval, het hele jaar door, is door een voorstel van PvdA, GroenLinks en PVA, aangenomen.   

Dinsdag 14 januari stond het raadsvoorstel afvalinzameling op de agenda. In dit voorstel wordt een begin gemaakt met een nieuwe manier van afval inzamelen binnen de gemeente Almelo. Kort gezegd komt het er op neer dat er meer afval gescheiden moet gaan worden (papier, plastic, groen en restafval). Plastic breng je straks zelf weg, en voor papier komt er een aparte papiercontainer. Ieder huishouden krijgt een extra grote groene container voor het groenafval. Verder behelsde het voorstel dat de grijze container nog maar 1 x per 4 weken geleegd gaat worden.

Een proef in een deel van de wijk Windmolenbroek had als uitkomst dat het scheiden van afval best wel positief beoordeeld werd door de inwoners, behalve het 1 x per 4 weken ophalen van het restafval. Daar is men overwegend negatief over.

De fractie van de PvdA heeft ervoor gekozen om het nieuwe afvalbeleid te steunen, maar de uitkomsten van de proef zwaar mee te laten wegen.

Op initiatief van de PvdA is er nog geen beslissing genomen over hoe en wanneer het nieuwe regime van het 1 x per 4 weken legen van de grijze container gestart wordt. Eerst moet alles op orde zijn, dus voldoende punten in de stad waar plastic ingeleverd kan worden, voorzieningen voor mensen met kinderen in de luiers en voorzieningen voor mensen met een medische achtergrond die noodzakelijk maakt dat er bij hen vaker de grijze container geleegd wordt. Verder dient er in de komende periode geïnventariseerd te worden waar eventueel andere knelpunten kunnen zijn. Pas als dit alles in voldoende mate gerealiseerd is zal er een voorstel richting de (nieuwe)gemeenteraad gaan over een startdatum en ook over hoe er dan gestart gaat worden: de hele stad in 1 keer of wijk voor wijk.

Verder heeft de PvdA samen met Groen Links en Partij Vrij Almelo het besluit aangepast m.b.t. het groenafval. Inwoners van de Gemeente Almelo kunnen strak het hele jaar door hun groenafval gratis storten bij het gemeentelijke afvalbrengpunt  aan de Turfkade.

De PvdA Almelo is voor een ander afvalbeleid met meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger, maar vindt dat dit pas kan als aan alle randvoorwaarden voldaan is. Met de aanpassingen aan het raadsvoorstel zoals hierboven verwoord wordt dit volledig gerealiseerd.

Luc Schuur, fractievoorzitter