PvdA: nieuwe afvalinzameling als aan randvoorwaarden is voldaan