13 november 2014

PvdA zet in op nieuwe stijl van partnerschap

PvdA Fractievoorzitter Willem Loupatty heeft vandaag tijdens de Algemene beschouwingen in de raad de ambitie en noodzaak van partnerschap geïntroduceerd. Het uitgangspunt is MEER SAMEN. Meer samen met de inwoners, meer samen met maatschappelijke partners, meer samen met het bedrijfsleven en meer samen met andere Twentse gemeenten. Loupatty: “Zonder méér op elkaar te steunen en méér van elkaar te verwachten, gaat het ons in Almelo zeker niet lukken om met ‘minder geld meer te realiseren”.

Loupatty doelt op de belangrijke opdracht voor Almelo om vanaf 1 januari 2015 grote taken die van rijk naar gemeenten zijn overgeheveld (decentralisaties in het sociale domein), tot een goed einde te brengen. Dat kan niet zonder voorbij te gaan aan de vormgeving en rol van het stadsbestuur, het ambtelijk apparaat maar ook van de raad.

Loupatty: “Het partnerschap vraagt om een specifieke grondhouding van de gemeente. Een grondhouding waarin burgers niet gezien en benaderd worden als kostenpost, een bedrijf niet slechts gezien wordt als een koper van grond, een werkgever niet als “pinautomaat” voor tekorten, en de samenwerking met de andere Twentse gemeenten niet enkel gezien wordt als een gedwongen samenwerking opgedrongen vanuit de Rijksoverheid.”

De PvdA fractie gaat dan ook een motie voorbereiden en steun zoeken bij andere fracties om partnerschap te betrekken in de belangrijke kerntakendiscussie die op stapel staat.

 

PvdA motie “A right to challenge” (uitdaagrecht voor burgers)

De Almelose inwoners moeten de kans krijgen om ons uit te dagen. Dat hoort bij een interessante en goede relatie. Dat hoort bij goed partnerschap. Om deze reden zullen we samen met een aantal andere fracties de motie “A right to challenge” aanbieden waarin de inwoners ons kunnen uitdagen.

 

PvdA motie compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Veranderen is goed maar we moeten voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien. Om die reden dient de PvdA met andere fracties een motie in om de effecten van de wijzigingen in de cliëntondersteuning te volgen. “We willen per kwartaal een voortgangsrapportage van het college ontvangen. Bovendien willen we dat Almelo Sociaal die in dit verband taken gaat uitvoeren, goed begeleid en ondersteund wordt.”, aldus Loupatty. “Gezien de huidige economische situatie, is de PvdA voor het afsluiten van een collectieve verzekering voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten met een inkomenseis tot maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm.”

De PvdA gaat via een motie het college verplichten zich tot het uiterste hiervoor in te spannen.

 

Klik hier voor de volledige tekst van de inbreng van Willem Loupatty

Inbreng Willem Loupatty Algemene beschouwingen (13 november 2014)