Door op 3 juli 2013

Verkiezingsprogramma op koers

De tekst van het voorlopig verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Almelo voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 ligt vast. Met voorlopig bedoelen we dat we het belangrijk vinden de richting en de inhoud op hoofdlijnen te bepalen, maar de periode tot november gebruiken om het definitieve programma samen te stellen.

(1) Werk en inkomen, (2) Wonen en zorg en (3) de Binnenstad zijn de speerpunten waarmee de PvdA de verkiezingen ingaat! Over de eerste twee is veel te doen, en ook nog veel onzeker. De overheveling van belangrijke rijkstaken naar de gemeente waar veel Almelose burgers mee te maken hebben (“de decentralisaties” of “transities”) maakt het sociale domein waarover de gemeente regisseert, vele malen groter. Het is een nieuwe verantwoordelijkheid die veel voorbereiding vergt, en politieke keuzes opdringt. Van de eerste contouren, geeft het kabinet langzaam maar zeker steeds meer invulling aan hoe die wetgeving vorm krijgt. Het spreekt voor zich dat in het definitieve programma die invulling verder moet worden afgestemd, en moet worden vertaald in beleids- en actiepunten. We willen zoveel mogelijk de leden hun inbreng laten hebben bij de totstandkoming van een solide programma. Daarom zijn in maart in de ALV de speerpunten gekozen, is vervolgens de commissie hiermee aan de slag gegaan. Daarbij heeft de aansluiting met het bestaande beleid telkens aandacht gehad. De uitwerking van de speerpunten is verwoord in de tekst die op 19 juni is besproken in de ALV, en nu voorligt (zie de bijlage).

De werktitel, ‘Koersvast verder’, legt de verbinding van de huidige fractie naar de speerpunten. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is die verbinding al gelegd door de concrete voorstellen die de PvdA fractie heeft ingediend (zie het eerdere artikel van Marjolein Wessels). In september en oktober worden de reacties van de leden en reacties uit de samenleving meegenomen bij de opstelling van de slotversie van het verkiezingsprogramma. Hierbij worden dus ook voor zover belangrijk, (landelijke) maatschappelijke ontwikkelingen betrokken. In verband met de behandeling van de gemeentebegroting 2014 in het komende najaar worden de speerpunten verder uitgewerkt, in nauw overleg met de huidige fractie en, voor zover bekend, beoogd lijstrekker(s). Na de begrotingsbehandeling vindt de definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma vast, op 20 november tijdens de ALV.

Vriendelijke partijgroet,

Willem Loupatty, voorzitter

VOORLOPIG VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA ALMELO (29 juni 2013)