Door Privé: Marjolein Wessels op 3 juli 2013

Voorjaarsnota: sociaal domein voorop!

Structureel geld voor het sociale domein, niet korten op de langdurigheidstoeslag en de invoering van de starterslening. Dat zijn enkele punten waarop de fractie van de PvdA heeft ingezet tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota. En met succes! Een meerderheid van de raad stemde in met deze voor de PvdA zeer belangrijke wijzigingen. Ook werd een motie aangenomen om Dienstencentrum De Riet voorlopig open te houden en een pilot te houden met de taalmeter. De fractie van de PvdA kon zich in grote lijnen vinden in de Voorjaarsnota zoals het college deze heeft gepresenteerd, maar heeft een aantal zaken gewijzigd of aangevuld.

 

Sociaal domein

Voor het sociaal domein is structureel meer geld vrijgemaakt. “Twee voorjaarsnota’s geleden hadden we het in deze raad over maatregelen in het kader van ‘het verschil maken’. Toen hebben we al opgemerkt dat wat de PvdA betreft niet alle maatregelen in dit proces passen, maar dat er ook domweg sprake is van bezuinigen”, aldus fractievoorzitter Luc Schuur. “Wij vinden dat je die bezuinigingen weer terug moet kunnen draaien als de financiële positie daar gelegenheid voor biedt. Daarom stellen wij voor, middels een amendement, om de 1,5 miljoen euro per jaar transitiebudget voor de periode 2014-2017 structureel te maken, oftewel dit bedrag ook beschikbaar te maken in de jaren hierna. Dit bedrag dient ten goede te komen aan het ‘sociale domein’, in de breedste zin van het woord. Zeker nu het kabinet de beleidsvrijheid voor gemeenten op dit gebied heeft vergroot, zien wij voor onze gemeente kansen om te investeren in de sociale agenda van de stad en de eigen kracht van de Almeloërs.”

De bezuiniging op de langdurigheidstoeslag die het college heeft voorgesteld, heeft de PvdA geschrapt in een amendement in samenwerking met GroenLinks. “Wij vinden het niet gepast om een deel van de rekening neer te leggen bij hen die toch al moeizaam de eindjes aan elkaar kunnen knopen. De echte oplossing voor het bezuinigen op de langdurigheidstoeslag is volgens de PvdA het maximaal inzetten op het begeleiden naar werk.”

 

Dienstencentrum de Riet

De voorgenomen sluiting van Dienstencentrum De Riet is het gevolg van een eerdere bezuiniging van de gemeenteraad. De fractie van de PvdA heeft destijds gepleit voor het in standhouden van de subsidie voor Scoop. De raad heeft hier toen anders over beslist, en heeft de subsidie met 300.000 voor de periode 2012-2014 euro gekort. De gevolgen van deze beslissing zijn inmiddels merkbaar in de samenleving, onder andere door de voorgenomen sluiting van dienstencentrum De Riet. De fractie van de PvdA heeft met een motie  voorgesteld om als gemeente er zorg voor te dragen dat de (sociale) functie van het dienstencentrum kan blijven bestaan. “Niet alleen voor de huidige gebruikers, maar ook met een blik gericht op de toekomst, waarin een basis infrastructuur per wijk of per buurt noodzakelijk zal zijn in het kader van de transitie van de AWBZ en Jeugdzorg. Het dienstencentrum kan wat ons betreft een belangrijke plek innemen binnen die basisinfrastructuur van de Riet.”

 

Taalmeter

Met een motie is het college gevraagd om te starten met een pilot met de Taalmeter: een instrument van de stichting Lezen en Schrijven. Hiermee kan met een korte test worden gekeken of mensen laaggeletterd zijn. Omdat laaggeletterdheid een forse belemmering vormt bij het functioneren in onze samenleving, maar zeker bij het vinden van een baan, heeft de PvdA een motie ingediend om een pilot te starten onder bijstandsgerechtigden. Hiermee willen wij kijken hoeveel laaggeletterden zich onder deze groep bevinden zodat we hier eventueel beleid op kunnen ontwikkelen in samenwerking met ROC en bibliotheek. De motie kreeg de steun van de voltallige raad.

 

Starterslening

Met een motie heeft de PvdA het college opgeroepen om uiterlijk in oktober met een raadsvoorstel te komen om startersleningen in te voeren in Almelo. Hiermee wil de fractie starters op de woningmarkt een steuntje in de rug geven, en zo ook de woningmarkt weer meer in beweging krijgen.

 

In samenwerking met VVD, Leefbaar Almelo en de Lijst Jan Hammink is een amendement ingediend om de inkomsten van de toeristenbelasting door te geleiden naar Almelo Promotie. Deze stichting moet er vervolgens voor zorgen dat dit geld wordt uitgegeven aan nieuwe toeristische impulsen. Ook moet van dit geld de toeristische informatiefunctie in de bibliotheek in stand gehouden worden.

De voorgestelde bezuiniging op het verkeersveiligheidsprogramma kon onze fractie niet steunen. Het middels verkeerseducatie beperken van het aantal verkeersincidenten heeft wat de PvdA betreft prioriteit. Wij hebben daarom een amendement ingediend om de verkeerseducatie in de huidige vorm te handhaven. De voorgestelde bezuiniging op het onderhoud van de speeltoestellen is met een amendement van de PvdA uit de voorjaarsnota gehaald.

Privé: Marjolein Wessels

Privé: Marjolein Wessels

Functie: Fractievoorzitter Portefeuille: Publiekszaken, Facilitaire zaken, Welzijn, Cultuur, Integratie, Vluchtelingen, Wmo, Onderwijs, Educatie Wijken: Aadorp, Bornerbroek, Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland E-mail: marjolein.wessels@gmail.com Marjolein is tekstschrijver voor haar bureau MW Tekst.  

Meer over Privé: Marjolein Wessels