Armoedebeleid

Almelo heeft een solide en sociaal vangnet voor mensen met een minimuminkomen en voor mensen die niet kunnen werken.

De PvdA zal er altijd naar streven een bestaansminimum te garanderen voor iedereen in Almelo.

Juist in recessietijd zijn minimabeleid en armoedebestrijding hard nodig. We bezuinigen hier niet op. Het sociale beleid van de gemeente Almelo moet aan de voor- en achterkant sturen op een menswaardig bestaan voor iedereen. Doelgroep-maatregelen zijn nodig om de koopkracht niet verder aan te tasten en de participatie te bevorderen. In het bijzonder moeten kinderen die opgroeien in arme gezinnen de kans krijgen mee te doen aan sociale activiteiten (sport, cultuur). Van de gemeente als uitvoerder van wettelijke regelingen wordt verwacht geen slappe knieën te hebben, door streng en rechtvaardig op te treden. De wetgeving voor meerjarige aanvullende uitkeringen dwingt de gemeente en de Almeloërs die aangewezen zijn op een uitkering of daarin dreigen te komen, voortdurend orde op zaken te stellen. Tegelijkertijd dient de gemeente een humaan beleid te voeren én kordaat op te treden in schrijnende situaties.

Actiepunten:

  1. Laag-geletterden met een uitkering worden verplicht deel te nemen aan een opleiding om op die manier hun maatschappelijke en economische participatie te vergroten;
  2. De toegang tot sport voor sociaal zwakken wordt bevorderd. Sport draagt bij aan participatie en kan het ontstaan of oplopen van zorgkosten tegengaan;
  3. Sociale voorzieningen houden we alleen in stand met een stevige aanpak van fraude, zodat het geld terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben.
  4. Daadkrachtige  schuldenaanpak: iedereen met een gemeld probleem heeft met 1 maand duidelijkheid over de aanpak: gericht op schulden én achterliggende problemen. Extra aandacht voor jongeren.