Onderwijs en bibliotheken

De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Op school, op het werk of in je vrije tijd. De bibliotheekfunctie vervult daarbij een belangrijke ondersteunende functie.

Een slechte taalstart in de eerste vijf jaren moet voorkomen worden. Goed onderwijs is bepalend om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Jaarlijks verlaten nog te veel jongeren de school zonder diploma. Schooluitval moet voorkomen worden. De goede relatie gemeente – openbaar onderwijs blijft ook in de komende periode van belang. Onderwijshuisvesting wordt tegen het licht gehouden in het kader van de ontgroening. Nieuwbouw of herhuisvesting vraagt creatieve oplossingen van alle betrokkenen.

Actiepunten:

  1. Initiatieven worden ondersteund om leerlingen sociaal weerbaar te maken en de schoolomgeving een veilige omgeving te laten zijn;
  2. De in de groene long van de Schelfhorst gehuisveste scholen (40 jaar oud) worden als het aan de PvdA ligt een pilot voor samenwerking op multifunctionele, duurzame nieuwbouw.

 

 

Bij diverse bezuinigingen is de bibliotheek ter sprake gekomen. Voor de PvdA heeft het belang van een goede bibliotheekfunctie altijd voorop gestaan. Dit betekent echter niet dat alles moet blijven zoals het nu is. Hierbij denken we aan alternatieve locaties in de wijken in samenwerking met bijvoorbeeld scholen of wijk(winkel)centra. Om de bibliotheekfunctie overeind te houden en te verbeteren wordt gezocht naar geschikte inrichtingsvormen.