Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur moet voor iedereen in Almelo toegankelijk zijn. Lage drempels zijn belangrijk zodat Almeloërs in contact kunnen komen met kunst en cultuur. De PvdA hecht aan het aanbieden van cultuureducatie op alle scholen.

Kunst en cultuur spelen een rol bij de emancipatie en participatie van de Almelose burgers. Beiden vergroten de aantrekkelijkheid van Almelo. Ze bieden een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er moet aandacht zijn voor de gevestigde kunst, maar ook ruimte bestaan voor nieuwkomers. Daar waar nodig wordt de jongerencultuur verstevigd. De realisatie van het NAXT in 2012 is een mooi voorbeeld om op voort te borduren. De PvdA wil dat de toegankelijkheid van kunst en cultuur gewaarborgd blijft, en hecht eraan dat het kunst- en cultuuraanbod niet verarmt. De subsidie aan het Theaterhotel wordt in 2017 opnieuw beoordeeld. Hof88 krijgt de ingang aan het vernieuwde Hagenpark. Bij diverse bezuinigingen is de bibliotheek ter sprake gekomen. Voor de PvdA heeft het belang van een goede bibliotheekfunctie altijd voorop gestaan. Dit betekent echter niet dat alles moet blijven zoals het nu is. Hierbij denken we aan alternatieve locaties in de wijken in samenwerking met bijvoorbeeld scholen of wijk(winkel)centra.

Wat gaan we daarvoor onder andere doen?

De PvdA Almelo wil de kunst en cultuur bereikbaar houden voor iedereen, en spant zich daarbij extra in voor de laagste inkomens.Kansen bieden aan nieuwe kunstenaars en nieuwe kunstvormen. We willen een ruimhartig straatmuzikantenbeleid. We kijken samen met de bibliotheek hoe we de bieb een plek kunnen geven in wijkcentra, scholen of andere plekken in de wijk. Hof 88 krijgt de ingang aan het vernieuwde Hagenpark.