Zorgen over megastal

30 november 2017

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de komst van een megastal bij Aadorp. Aan de Schout Doddestraat moet een bedrijf komen met 19.000 varkens. De fractie heeft hier vragen over gesteld, samen met D66 en GroenLinks en vraagt een politiek beraad hierover aan. In deze vergadering willen we uitleg van het college over de ontwikkelingen, en willen we betrokkenen de gelegenheid geven om zich uit te spreken hierover.

De provincie Overijssel heeft recent een WnB-vergunning toegekend voor het vestigen van een bedrijf met een kleine 19.000 varkens. Deze megastal komt in het gebied de Noordflank, dichtbij de bebouwde kom van Aadorp, en naar het schijnt komt er ook een deel van het bedrijf op een locatie in Vriezenveen. Wij krijgen verontruste signalen van omwonenden, die zich zorgen maken over de gevolgen die deze hoge concentratie aan varkens voor hun woongenot en voor de toekomst van ondernemers. Daarom hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

In de raadsvergadering van 12 april 2016 heeft de raad ingestemd met de inpassing en handhaving van het bestaande agrarisch bedrijf aan de Schout Doddestraat. Het bedrijf had echter een kleine 6.000 varkens en dit nieuwe bedrijf wordt dus veel groter. Bent u met ons van mening dat dit niet meer valt onder het inpassen van een bestaand bedrijf?

Klopt het dat bij de afspraken die gemaakt zijn over herplaatsing van agrarische bedrijven in het voormalige waterrijk gebied, geen intensieve veehouderij bedrijven meer geplaatst zouden worden?

Kunt u ons een overzichtskaart geven waarop te vinden is waar de bedrijfslocaties zich bevinden?

Is de verspreiding van de bedrijfslocaties inderdaad verdeeld over de gemeenten Almelo en Twenterand. Zo ja, hoe werkt dat dan met de vergunningverlening? Vindt er afstemming plaats?

Wij maken ons zorgen over de gevolgen van deze megastal voor de volksgezondheid. Heeft u de GGD geraadpleegd over deze ontwikkeling? Zo ja: wat was het advies van de GGD? Zo nee: bent u bereid dit in de toekomst te doen en ons te informeren over de uitkomsten hiervan?