Standpunten

Zoeken

Acht punten uitgelicht!

Met de keuze voor een compact verkiezingsprogramma is niet alles gezegd wat wij vinden. Hier zijn nog eens 8 punten toegelicht. Allereerst onze 3 speerpunten, gevolgd door 5 onderwerpen die door kiezers in Almelo belangrijk worden gevonden.

Lees verder

Armoedebeleid

Almelo heeft een solide en sociaal vangnet voor mensen met een minimuminkomen en voor mensen die niet kunnen werken.

Lees verder

Bereikbaarheid

Lees verder

Binnenstad

De PvdA streeft naar een levendige binnenstad, met winkels, wonen, werk en ... gezelligheid. Een stadscentrum van deze tijd, waar mensen uit Almelo en de regio naar toe gaan om elkaar te ontmoeten, aankopen te doen en wat te eten of drinken.

Lees verder

Duurzaamheid en groen

Duurzaamheid moet. Voor de gemeente, maar ook voor uw huishouden. Wij willen dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt en 100% duurzame energie gebruikt. Daarnaast willen wij u ondersteunen bij het energiezuinig maken van uw huis. Bij nieuwbouw leggen we gebruik van schone energie vast. Wij willen ons vastleggen op een klimaatneutrale doelstelling voor Almelo. Intensieve veehouderij past niet bij de visie van de PvdA Almelo.

Lees verder

Het Buitengebied

We willen het groene karakter van het buitengebied beschermen, zonder het gebied helemaal op slot te zetten.

Lees verder

Innovatie

Lees verder

Jongeren

Lees verder

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur moet voor iedereen in Almelo toegankelijk zijn. Lage drempels zijn belangrijk zodat Almeloërs in contact kunnen komen met kunst en cultuur. De PvdA hecht aan het aanbieden van cultuureducatie op alle scholen.

Lees verder

Onderwijs en bibliotheken

De PvdA wil gelijke kansen in het onderwijs. Mensen moeten de ruimte krijgen zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. Op school, op het werk of in je vrije tijd. De bibliotheekfunctie vervult daarbij een belangrijke ondersteunende functie.

Lees verder

Openbaar vervoer

Fietsers en het openbaar vervoer hebben bij de PvdA altijd voorrang. Zo ook in ons binnenstadbeleid. Voor automobilisten realiseren we om het winkelwandelgebied in het centrum, voldoende parkeervoorzieningen en de komende jaren ook steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Voor fietsers is het credo: voldoende fietsenstallingen in de binnenstad, bij wijkwinkelcentra en transferpunten naar bus,

Lees verder

Parkeren

Lees verder

Participatie

Lees verder

Sport

Wij willen een goed en betaalbaar beweeg- en sportaanbod voor alle inwoners van de gemeente Almelo.

Lees verder

Toerisme

Lees verder

Veiligheid

De PvdA gelooft dat preventie beter werkt dan alleen maar snoeihard aanpakken. Daarom investeren we in het aanpakken van jonge daders. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren al op vroege leeftijd op het verkeerde pad terecht komen.

Lees verder

Verkiezingsprogramma

Zeker in Almelo! is het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de PvdA Almelo

Lees verder

Werk

Werk is van levensbelang voor mensen en voor de samenleving. Omdat werk mensen behoedt voor armoede en sociale uitsluiting. Werk geeft mensen voldoening en eigenwaarde.

Lees verder

Zorg

Goede, betaalbare en professionele zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees verder